Znaki towarowe

 • Badamy zdolność rejestrową znaków towarowych
 • Zgłaszamy znaki towarowe do ochrony prawnej w:
  • Urzędzie Patentowym RP  (tryb krajowy = ochrona na terytorium Polski),
  • Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej –  EUIPO w Alicante (tryb wspólnotowy = ochrona na terytorium wszystkich 28 państw członkowskich UE)
  • Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO w Genewie (tryb międzynarodowy = ochrona w wybranych krajach świata np. USA, Rosja, Chiny itp.),
 • Sporządzamy pisma przedprocesowe w sprawach naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych
 • Przygotowujemy opinie i ekspertyzy prawne (w tym strategia obrony przed roszczeniami innych podmiotów)
 • Prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS) oraz sądami administracyjnymi
 • Opracowujemy umowy licencyjne w zakresie znaków towarowych
 • Tworzymy regulaminy znaków towarowych
 • Dokonujemy zmian w krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych rejestrach znaków towarowych
 • Prowadzimy szkolenia i warsztaty nt. ochrony własności intelektualnej