Sprawy sądowe i sporne

  • Sporządzamy pisma przedprocesowe i ostrzegawcze w sprawach o naruszenia praw wyłącznych oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
  • Sporządzamy odpowiedzi na pisma przedprocesowe i ostrzegawcze oraz opracowujemy strategie obrony przed roszczeniami innych podmiotów.
  • Sporządzamy sprzeciwy i wnioski o unieważnienia zgłoszeń innych podmiotów, dokonanych z naruszeniem praw lub dóbr naszych Klientów.
  • Prowadzenie postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Trybunałem Sprawiedliwości  Unii Europejskiej (TSUE) oraz sądami administracyjnymi.