Wzory przemysłowe

 • Badamy zdolność rejestrową w bazach krajowych i międzynarodowych,  wydajemy opinie nt. zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych
 • Zgłaszamy wzory przemysłowe do ochrony prawnej w:
  • Urzędzie Patentowym RP – UP RP (tryb krajowy = ochrona na terytorium Polski),
  • Urzędzie Unii Europejskiej ds.   Własności Intelektualnej – EUIPO w Alicante (tryb wspólnotowy = ochrona na terytorium wszystkich 28 państw członkowskich UE)
  • Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO w Genewie (tryb międzynarodowy = ochrona w wybranych krajach świata np. USA, Rosja, Chiny itp.),
 • Sporządzamy pisma przedprocesowe w sprawach naruszeń praw wyłącznych do wzorów przemysłowych
 • Przygotowujemy opinie i ekspertyzy prawne (w tym strategia obrony przed roszczeniami innych podmiotów)
 • Prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), EUIPO Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądami administracyjnymi
 • Przygotowujemy umowy licencyjne w zakresie wzorów przemysłowych
 • Prowadzimy szkolenia i warsztaty nt. ochrony własności intelektualnej w Polsce i UE
 • Dokonujemy zmian w krajowych, unijnych i międzynarodowych rejestrach wzorów przemysłowych